سیپروفلوکساسین

داروی سیپروفلوکساسین چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف سیپروفلوکساسین

نام رایج دارو: سیپروفلوکساسین – Ciprofloxacin اسامی تجاری داروی سیپروفلوکساسین: سیپرو توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. سیپروفلوکساسین چیست و چه کاربردی…

داروی سفالکسین

داروی سفالکسین چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف سفالکسین

نام رایج دارو: سفالکسین – Cephalexin اسامی تجاری: کِفلکس توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. سفالکسین چیست و چه کاربردی دارد؟ داروی…

داروی ستیریزین

داروی ستیریزین چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف ستیریزین

نام تجاری داروی ستیریزین: زیرتک نام رایج دارو: ستیریزین توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. ستیریزین چیست و چه کاربردی دارد؟ داروی…

داروی دیلتیازم

داروی دیلتیازم چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف دیلتیازم

نام رایج دارو: دیلتیازم – Diltiazem اسامی تجاری دارو: کاردیزم توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. دیلتیازم چیست و چه کاربردی دارد؟…

داروی دیگوکسین

داروی دیگوکسین چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف دیگوکسین

نام رایج دارو: دیگوکسین – Digoxin اسامی تجاری دارو: لانوکسیکپس، لانوکسین توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. دیگوکسین چیست و چه کاربردی…

داروی دیازپام

داروی دیازپام چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف دیازپام

نام تجاری: والیوم نام رایج: دیازپام توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. دیازپام چیست و چه کاربردی دارد؟ داروی دیازپام برای درمان…

داروی دپاکین

داروی دپاکین چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف دپاکین

نام رایج دارو: والپروئیک اسید (نمک سدیم) توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. هشدارها:  در ۶ ماه ابتدایی شروع مصرف، داروی دپاکین…

داروی تریامترن

داروی تریامترن چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف تریامترن

نام تجاری دارو: دیرنیوم نام رایج دارو: تریامترن – Triamterene توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. کپسول تریامترن اچ چیست و چه…

داروی ترازودون

داروی ترازودون چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف ترازودون

نام تجاری دارو: دسیرل نام رایج دارو: ترازودون Trazodone توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. ترازودون چیست و چه کاربردی دارد؟ داروی…

داروی پروپرانولول

داروی پروپرانولول چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف پروپرانولول

نام تجاری دارو: ایندرال نام رایج دارو: پروپرانولول – Propranolol توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید. پروپرانولول چیست و چه کاربردی دارد؟…