دکتر ستاره کریم دیزانی

تخصص چشم پزشکی

کد نظام پزشکی

۱۲۷۹۴۵

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص چشم پزشکی
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد