تصویر برداری پزشکی
سونوگرافیهای شکم و لگن، سونوگرافیهای رنگی و تخصصی، سونوگرافی اختصاصی زنان، سونوگرافی اختصاصی پستان، سونوگرافی اختصاصی جنین، سونوگرافی اختصاصی بیماران پیوندی، سونوگرافی داخلی و هیستروسونوگرافی، سونوگرافی تخصصی جنین، ماموگرافی دیجیتال، IVP عکس رنگی از کلیه، فیسچولوگرافی، عکس رنگی از مجاری ادراری، عکس رنگی از مجاری صفراوی، عکس از روده های کوچک، سیستوگرافی عکس رنگی از مثانه، هیستروسالپینگوگرافی عکس رنگی از رحم ، داکتوگرافی عکس رنگی از پستان ، سی تی اسکن، سی تی انتروگرافی، سی تی از شکم و لگن با و بدون تزریق، سی تی از مغز ، سی تی از سینوسها، سی تی از قفسه سینه، سی تی سیسترنوگرافی ، انواع سی تی آنژیوگرافی، سی تی مایلوگرافی، کمری با و بدون تزریق MRI، گردنی با و بدون تزریق MRI، پشتی با و بدون تزریق MRI ، ام.آر.اس، مغز با و بدون تزریق M.R.I، آم آر ونوگرافی، آم آر آرتروگرافی، آم آر آنژیوگرافی، ام آر سی پی، ام آر از زانو، ام آر از شانه، اینترونشنال رادیولوژی، انواع بیوپسی، دبل لومن، دیسکوژل، آمبولیزاسیون، آنژیوگرافی و ونوگرافی، استنت گذاری، کیفوپلاستی، تخلیه انواع کیست ها
شیراز بلوار زند ابتدای خیابان شهید فقیهی