آزمایشگاهآپادانا

آزمایشگاه
آزمایشگاه آپادانا واقع در شیراز، انجام دهده کلیه آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی می باشد.

درخواست ویزیت


پزشکی یافت نشد
تصاویر اسلایدر: