آزمایشگاهدکتر جاوید

آزمایشگاه
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر جاوید
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر جاوید یکی از قدیمی ترین آزمایشگاه ها در شیراز می باشد و اولین آزمایشگاه درشیراز و در محدوده فلکه ستاد تا نمازی که در سال ۱۳۶۲ تاسیس گردیده است.
خدمات پاراکلینیک
خدمات پاراکلینیک به شرح زیر ارایه می گردد:
الف
هماتولوژی ( خون شناسی )
بیوشیمی
سرولوژی
میکروبیولوژی و قارچ شناسی
انگل شناسی ( تجزیه مدفوع ، تشخیص انگل و همچنین وجود خون در مدفوع)
تجزیه ادرار و نطفه
ب
سیتوپاتولوژی شامل : پاپ اسمیر ، سیتولوژی مایعات مختلف بدن و...

درخواست ویزیت


پزشکی یافت نشد
تصاویر اسلایدر: