آزمایشگاه

حد فاصل بیمارستان شهید فقیهی و هتل پارس ابتدای کوچه شهید عباییان طبقه دوم بانک سینا