دکتر بهزاد علیزاده

جراحی عمومی

ملاحظات :

با توجه به شلوغی مطب زمان انتظار قابل پیش بینی نمیباشد.