دکتر لعیا بشاش

روانشناسی

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
نوبت گیری به علت عدم حضور پزشک تا شهریور ماه امکان پذیر نمی باشد.