دکتر منیر عزیز زاده

چشم پزشکی

درباره پزشک

فارغ التحصیل پزشکی عمومی دانشگاه مشهد
فارغ التحصیل چشم پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی
فارغ التحصیل فوق تخصص قرنیه دانشگاه شیراز
استادیار سابق دانشگاه واحد بین الملل
عضو انجمن جراحان قرنیه ایران