دکتر کامران مظفریان

ارتوپدي

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
افرادی که دارای پرونده قبلی هستند بعد از گرفتن نوبت حتما با کادر پذیرش تماس بگیرند.
داشتن نامه از پزشک متخصص ارتوپد اجباری است، در غیر این صورت ویزیت انجام نخواهد شد و هزینه ی پرداخت شده مرجوع نمی گردد.
کسانی که توسط پزشک دیگری جراحی شده اند تنها در صورت معرفی نامه از پزشک مربوطه به دکتر مظفریان توسط ایشان ویزیت خواهد شد.