دکتر عفت نیک فرجام شیرازی

بيماريهاي عفونی و گرمسیری

درباره پزشک

همکاری با بیمارستان های دکتر میر ، دنا و درمانگاه ولیعصر