دکتر مژگان زمانی

داخلی

ملاحظات :

اولویت ویزیت با بیماران اندوسکوپی است. به همین علت مدت انتظار بیمار در مطب، با توجه به تعداد بیماران اندوسکوپی آن روز متغییر است.