دکتر رضا امین

کودکان,نوزادان

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
نوبت گیری به علت عدم حضور پزشک تا 2 تیر ماه امکان پذیر نمی باشد.