دکتر مهرداد البرزی

گوش حلق و بينی

ملاحظات :

نوبت گیری به علت عدم حضور پزشک از 22 مرداد ماه تا اواخر مهر ماه امکان پذیر نمی باشد.
پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
بیماران زیر 18 سال در مطب ویزیت نخواهند شد.ترمیم و جراحی پلاستیک پوست و جراحی حنجره انجام نمیشود.
لطفا در صورتی که برای معاینه گوش مراجعه می کنید ،3 روز قبل از مراجعه از هیچ قطره ای استفاده نکنید.در صورت شکستگی بینی لطفا بعد از 4 روز به مطب مراجعه شود.