دکتر عباس عطارزاده

چشم پزشکی

مقالات:

اثرات ضربه بر چشم پس از انجام اعمال عيب انکساری چشم دکتر عباس عطارزاده – دکتر رامين صلوتی دهمين کنگره سراسری چشم پزشکی ٢٩ آبان ماه – ٣ آذر ١٣٧٩
تجويز عينک های دو کانونی و چند کانونی چشم پزشکی اطفال و استرابيسم دکتر عباس عطارزاده چهارمين سمينار مدون باز آموزی چشم پزشکی کد باز آموزی ٣٠١١٨٠١
مطالعه تغيرات انحنای قرنيه و کل ميزان عيب انکساری ٨٧ بيمار مطالعه ثابت شدن اثر عمل استرابيسم در هفته اول ، چهارم ..... دکتر عباس عطارزاده پنجمين کنگره سراسری چشم پزشکی ۵ تا ٩ آذر ماه ١٣٧۴ تهران –ايران
خونريزی رتين در نوزادان دکتر عباس عطارزاده ششمين کنگره سراسری چشم پزشکی ۵شماره نامه ١٨/٨٧۴٢٣ – ٩/٧ ب )٨/٢٠/٧۵ ( تهران –ايران
رتينوسکوپی در بيماران مشکل دکتر عباس عطارزاده ، دکتر حسين اشرف هشتمين کنگره سراسری چشم پزشکی ۵-٢ آذر ماه ١٣٧٧
اگزودوياسيونها پرسش و پاسخ دکتر عباس عطارزاده برنامه مدون باز آموزی استرابيسم زمان برگزاری ۴ و ۵ اسفند ٧٩
تغييرات فشار چشم بروش گلدمن فوتومتری در بيماران که تحت عمل ليزيک قرار گرفته اند دکتر عباس عطارزاده ، دکتر حشمت االله عمادی يازدهمين کنگره سراسری چشم پزشکی آذر ماه ١٣٨٠ تهران
سمينار بيماريهای اربيت و جراحی اکولوپلاستيک جلسه دوم رئيس دکتر عطارزاده ٢٧-٢۵ ارديبهشت ١٣٨٠
سمپوزيوم سندرم های استرابيسمی دکتر عباس عطارزاده عضو کميته علمی سيزدهمين کنگره سراسری چشم پزشکی ١٢-١٠ آذر ١٣٨٢ تهران
درمانهای رايج و جديد آمبليوپی دکتر عباس عطارزاده ، دکتر مرجان سجادی دوازدهمين سمينار بازآموزی چشم پزشکی اطفال ، استرابيسم تجويز عينک و لنز و.... ٢۴-٢١ مهر ماه ١٣٨٣
مقالات آزاد استرابيسم و نوروافتالمولوژی دکتر عباس عطارزاده . چهاردهمين کنگره سراسری چشم پزشکی ايران ٢٧-٢۴ آذر ماه ١٣٨٣
کارگاه اختلالات ورژانس و تطابق دکترعباس عطارزاده چهاردهمين کنگره سراسری چشم پزشکی ايران ٢٧-٢۴ آذر ماه ١٣٨٣
تجويز عينک پروگرسيو برنامه علمی سمينار دستياری ٢٣ آذر ماه ١٣٨٣ مرکز همايشهای رازی
FA/ICG دکتر عباس عطارزاده دوازدهمين سمينار باز آموزی چشم پزشکی Retina ٣١-٢٩ ارديبهشت ٨٣

ملاحظات :

ساعت ویزیت 6 و 6:30 تنها و تنها مخصوص به ویزیت کودکان زیر 6 سال میباشد.
پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
لطفا کودکان 20 دقیقه قبل از زمان تعیین شده در مطب پزشک حضور داشته باشند.سه شنبه ها و پنجشنبه ها پزشک در مطب حضور ندارند.