دکتر مهدی عبدلی

اعصاب و روان (روانپزشکی)

افتخارات:

مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم :1392-1395
معاونت آموزشی دانشکده پزشکی جهرم 1394
دوره آموزشی سکسوال مدیسین (طب جنسی ) در انجمن سکسوال مدیسین اروپا 2015
فلوی سکسوال مدیسین (طب جنسی ) اتحادیه متخصصان اروپا 2016

مقالات:

1. سلامت جنسی و ضرورت نگاهی نو در کار بالینی روانپزشکان ایرانی : پنجمین کنگره دو سالانه خانواده و سلامت جنسی . تهران . آبان 1390
2. مقایسه بالینی اثرات مهارکننده های بازجذب سروتونینی بر عملکرد جنسی بیماران . سی امین کنگره سالیانه انجمن روانپزشکان ایران . آبان 1392
3. اثرات امواج میدانهای الکترومغناطیسی بر رفتار های اضطرابی و افسردگی جانداران مواجهه یافته با این میدانها . سی امین کنگره سالیانه انجمن روانپزشکان ایران . آبان 1392
4. پیامد های روانی – اجتماعی بحران ناباروری در زوجهای ایرانی . اولین همایش بین المللی اخلاق تولید مثل . جهرم . 1392
5. دیدگاه زنان در سنین باروری به سیاستهای تشویق باروری. معصومه حسی پور ، مهدی عبدلی، سعید سبحانیان . سومین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری. جهرم آذرماه 1392
6. رابطه میزان رضایتمندی جنسی و تمایل به فرزندآوری با سطح تحصیلات در زنان. لاله پورموسوی ، مهدی عبدلی . سومین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری. جهرم آذرماه 1392
6) The Relationship between Sexual Satisfaction and Education Levels in Women. Int J Women’s Health Reproduction Sci . Vol. 1, No. 2, Summe 2013:39-44.
7) Antidepressant-like activities of Ocimum basilicum (sweet Basil) in the forced swimming test of rats exposed to electromagnetic field (EMF). Mehdi Abdoly, Alireza Farnam, Fatemeh Fathiazad, Arash Khaki,Amir Afshin Khaki,
Arezoo Ibrahimi, Fatemeh Afshari and Hossien Rastgar. African Journal of Pharmacy and Pharmacology Vol. 6(3), pp. 211-215, 22 January, 2012.

8.Comparison of sexual side effects by treatment with fluoxetine, paroxetine, sertraline, citalopram in depressive patients. 18th congress of the eropean society for sexual medicine. Madrid.2016