دکتر مریم استقامتی

کودکان

درباره پزشک

عضو انجمن بین المللی کلیه
استادیار دانشگاه

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.