دکتر حسین ارجمند

طب فيزيکي و توانبخشي

درباره پزشک

دانش اموخته پزشکی عمومی از دانشگاه شیراز سال 1385
دانش اموخته تخصص طب فیزیکی و توانبخشی سال 1390
گذراندن دوره فلوشیپ درد در اکادمی آسکولپ سال1393
مدیر درمانگاه درد چند تخصصی توانا