دکتر سهراب عاطفی

جراحی عمومی

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
داشتن نامه از پزشک متخصص اجباریست در غیر اینصورت ویزیت انجام نخواهد شد و هزینه ی پرداخت شده مرجوع نمیگردد.
بیمارانی با مشکلات مقعدی و یا مربوط به سینه ویزیت نمی شوند. موارد سرطان سینه استثناست و توسط پزشک ویزیت می شوند.