دکتر محمد جواد زیبایی نژاد

قلب و عروق

افتخارات:

- رییس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی
- استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- عضو انجمن قلب اروپا، آنژیولوژی آمریکا و انجمن قلب آمریکا
- سردبیر مجله پزشکی ICRJ

ملاحظات :

پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در مطب از شما دریافت می گردد.
دکتر زیبایی نژاد تا 25 تیر ماه نیستند جایگزین ایشان کتر پرهام استوان هستند.