دکتر سید مهدی سجادی

جراحی عمومی

ملاحظات :

نوبت گیری به علت عدم حضور امکان پذیر نمی باشد.