دکتر سید محمدحسن احمدی

جراحی مغز و اعصاب

درباره پزشک

بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب ، ستون فقرات و دیسک کمر ،عضو کنگره جراحان مغز و اعصاب آمریکا، عضو جامعه جراحان مغز و اعصاب اروپا