دکتر فیروزبخش حبیبی

اعصاب و روان (روانپزشکی)

درباره پزشک

بورد تخصصی روانپزشکی، مشاوره، دارو درمانی، روانکاوی، ترک اعتیاد