دکتر فرید شهریور

ارتوپدي

درباره پزشک

جراح استخوان، مفاصل و شکستگی‌ها- جراحی تعویض مفصل و آسیب‌های ورزشی
www.drfaridshahrivar.ir