دکتر سورنا رضازاده

ارتوپدي

ملاحظات :

تنها بیمارانی که مشکلات لگن و یا زانو دارند ویزیت خواهند شد.
با توجه به تصمیمات جدید بیمارستان دنا پرداختی شما به مبلغ 3000 تومان از طریق درگاه اینترنتی صرفا جهت اخذ نوبت بوده و کل مبلغ ویزیت پزشک در پذیرش درمانگاه از شما دریافت می گردد.