دکتر سید عباس بنانی

جراحی عمومی

درباره پزشک

اغلب جراحی های مربوط به ناهنجاری های مادرزادی نوزادان و دستگاه گوارش از قبیل انسداد مری