دکتر مهرداد البرزی

گوش حلق و بينی

ملاحظات :

بیماران زیر 18 سال در مطب ویزیت نخواهند شد.ترمیم و جراحی پلاستیک پوست و جراحی حنجره انجام نمیشود.
لطفا در صورتی که برای معاینه گوش مراجعه می کنید ،3 روز قبل از مراجعه از هیچ قطره ای استفاده نکنید.در صورت شکستگی بینی لطفا بعد از 4 روز به مطب مراجعه شود.