دکتر فریبا یزدانی

جراحی عمومی

ملاحظات :

نوبت گیری به علت عدم حضور پزشک امکانپذیر نمیباشد