دکتر سید علیرضا هاشمی

داخلی

ملاحظات :

روزهای شنبه و سه شنبه تنها اندوسکوپی و کولونوسکوپی در مطب انجام میشود.