دکتر سید علیرضا هاشمی

داخلی

ملاحظات :

روزهای دوشنبه تنها اندوسکوپی و کولونوسکوپی در مطب انجام میشود.