دکتر محمد جواد زیبایی نژاد

قلب و عروق

افتخارات:

- رییس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی
- استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- عضو انجمن قلب اروپا، آنژیولوژی آمریکا و انجمن قلب آمریکا
- سردبیر مجله پزشکی ICRJ