دکتر علی جعفری

مغز و اعصاب (نورولوژی)

درباره پزشک

انجام نوار عصب و عضله و نوار مغز