دکتر احمدرضا پایدار

بیهوشی

درباره پزشک

انستزیولوژیست و متخصص دردهای مزمن