دکتر لیلا حسینی الهاشمی

چشم پزشکی

درباره پزشک

تنبلی چشم، انحراف، پلاستیک، پلک و مجرای اشکی

ملاحظات :

نوبت گیری به علت عدم حضور پزشک امکان پذیر نمیباشد