دکتر نادر تهرانی

داخلی

درباره پزشک

مدیر گروه داخلی بیمارستان تامین اجتماعی
مدیر گروه داخلی بیمارستان امیر المومنین