دکتر فرید شهریور

ارتوپدي

درباره پزشک

جراح استخوان، مفاصل و شکستگی‌ها- جراحی تعویض مفصل و آسیب‌های ورزشی

ملاحظات :

www.drfaridshahrivar.ir

کلینیک و پاراکلینیک ها

کلینیکی یافت نشد